กฎหมายต่อเติม/รีโนเวทบ้านต่อเติมแค่ไหนไม่ต้องขออนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528)
ว่าด้วยเรื่องการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ซึ่งใจความสำคัญคือ เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การดัดแปลงหรือเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างอาคาร และมีกฎหมายเพิ่มเติม คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558)
ซึ่งเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา วันนี้โครงการ ไอลีน ศรีราชา จะมาสรุปเนื้อหาเข้าใจง่ายๆ

กฎหมายต่อเติมบ้าน ระบุว่าการต่อเติม-รีโนเวทต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารจึงไม่ต้องขออนุญาต
1.การเปลี่ยนโครงสร้าง โดยใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิมยกเว้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงและโครงสร้างเหล็ก
– บ้านโครงสร้างไม้ เปลี่ยนโครงสร้างไม้ชิ้นใหม่ตามแบบเดิมได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
– บ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก แม้การเปลี่ยนโครงสร้างนั้นจะใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิมก็ต้องขออนุญาต

2.การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้าง ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างไม่เกิน 10%
ส่วนที่ไม่ถือเป็นโครงสร้าง เช่น ผนัง พื้น และส่วนตกแต่ง ซึ่งหากดัดแปลงโดยวัสดุเดิมและปริมาณใกล้
เคียงเดิม มักจะไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้อาคาร แต่ถ้ามีการเปลี่ยนวัสดุที่หนักขึ้น ถ้ามีการเพิ่มน้ำหนักเกิน 10% ของน้ำหนักอาคาร ต้องยื่นขออนุญาต
โดยให้วิศวกรคำนวณน้ำหนักใหม่เพื่อป้องกันโครงสร้างเดิมรับน้ำหนักมากเกินไป

3.การเปลี่ยนแปลงขนาด รูปทรง ส่วนประกอบอาคาร ซึ่งเพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 10 % ข้อนี้คล้ายข้อ 2 เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนย่อย เช่น
การเพิ่มลดหรือเปลี่ยนรูปแบบประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ซึ่งไม่ได้เป็นโครงสร้างอาคารถ้ามีการเพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 10% ของน้ำหนักอาคารไม่ต้องขออนุญาต

4.การลดหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลด-เพิ่มเสาหรือคาน เช่นการเจาะพื้นเดิมเป็นช่องโล่ง การเพิ่มพื้นเฉลียงชั้นล่าง
ซึ่งไม่ได้ลด-เพิ่มเสาหรือคาน ก็ไม่ต้องขออนุญาต

5.การลดหรือขยายเนื้อที่หลังคา โดยมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลด-เพิ่มจำนวนเสาหรือคาน เช่น การต่อเติมกันสาดที่มีเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมกันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10 % ก็ไม่ต้องขออนุญาต

6.การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านที่มีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตรไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีผลการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและการติดตั้งได้อย่างปลอดภัยโดยวิศวกร และแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการ