เริ่มใช้วันนี้! กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เริ่มใช้วันนี้! กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันนี้ (1 มิ.ย. 65) ถือเป็นวันแรกที่ PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
มีผลบังคับใช้ เพื่อใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งทราบ
หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน