‼️ เริ่มแล้ว วันนี้ สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียม 0.01 ‼️

📢 ขอประชาสัมพันธ์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 0.01 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
🏡 🏦 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จำนวน 2 มาตรการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป