5 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์

ช่วงวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังเปิดเผยมติเห็นชอบเรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
ภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสากรรมระดับโลก
สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างนั้น….

1. การปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567 โดยลดค่าจดทะเบียน
โอนอสังหาฯจาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาฯ จาก 1% เหลือ 0.01% เฉพาะที่จดทะเบียนโอน
ในคราวเดียวกันสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

2. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน กำหนดให้บุคคลธรรมดา
หักลดหย่อนค่าจ้างก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการจ่าย
ค่าจ้างตามสัญญาจ้างโดยหักลดหย่อนภาษีได้ 1 หมื่นบาททุกจำนวนค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาทตามจำนวน

3. โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงินโครงการ 2 ล้านบาทโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุน
สินเชื่อให้ประชาชนผู้รายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมอาคารหรือ
ห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารและเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

4. โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life วงเงินโครงการ 1 ล้านบาทโดยธอส.สนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชน
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อม
ปลูกสร้างอาคารเพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคารหรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

5. การให้การส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได้ประกาศ
ไว้ว่าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี
ในวงเงินไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

หากใครที่กำลังมองหา บ้านทาวน์โฮม พร้อมอยู่ และอาคารพาณิชย์ ทำเลติดถนนใหญ่
สามารถดูโครงการบ้าน ได้เลยที่นี่ >> https://aileen.in.th/detail/